LỢI ÍCH VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

Tập trung nguồn lực: Các tổ chức sau khi thuê ngoài dịch vụ CNTT sẽ có thêm thời gian và nguồn lực để tập trung vào những nhiệm vụ then chốt và cốt lõi. Nhà quản trị CNTT của tổ chức sẽ có thời gian để tập trung vào việc phát triển các định hướng chiến lược về CNTT đáp ứng tốt hơn chiến lược nghiệp vụ của tổ chức và tập trung vào việc quản trị quy trình thuê ngoài dịch vụ CNTT để đạt hiệu quả cao nhất.

☞ Có thể bạn quan tâm